logo

Hetkel oluline

Ehte Humanitaargümnaasiumi visioon:

Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilane on rõõmus, sõbralik ja tahab õppida.

Ehte Humanitaargümnaasiumi missioon:

Luua õpikeskkond, kus kõik kooli töötajad aitavad õpilastel kujuneda tervikliku maailmapildiga kõlbelisteks, empaatilisteks, mitmekülgseteks ja ettevõtlikeks inimesteks, kes saavad elus hästi hakkama. 

Ehte HG põhiväärtused:

E

elurõõm
Eesti
emakeel

H

humanitaarsus
humaansus
hoolimine

T

tolerantsus
tarkus, teadmised
toetus

E

ettevõtlikkus
elukestev õpe
edu

2016./2017. õppeaasta üldeesmärgid

Aasta moto - Elu on liikumine


Eestvedamine ja juhtimine

 • Enesehindamissüsteemi (sisehindamise osana) arendamine.
 • Töötajate kaasamine kooli arendusprotsessi.

Personalijuhtimine

 • Tunnustamiskorra, motiveerimissüsteemi arendamine.
 • Õpetajate koolitussüsteemi täiendamine.
 • Ainekomisjonide töö reorganiseerimine (sh õppeainete lõimimine, koolitused).

Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine

 • Lastevanemate aktiivsem kaasamine kooliellu (sh koolitused, karjääriõpe) .
 • Õpilasesinduse aktiivsem kaasamine kooliellu.
 • Tagasiside (kooli tööle) küsimise süstematiseerimine.
 • Töö alustamine uute partneritega Tallinna haridusasutuste seast.

Finants- ja haldusjuhtimine

 

 • Lisaressursside otsimine (projektid).
 • Säästilku majandamise ja keskkonnasõbralikkuse propageerimine.
 • Kehalise kasvatuse inventari kaasajastamine.

Õppe- ja kasvatustöö

 • Õppekava arendamine koostöös vanemate ja õpilastega.
 • Loodusainete õpetamise kaasajastamine.
 • Loovtöödesüsteemi täiendamine.
 • Õpilaste suunamine teadlikuks ühiskonnaliikmeks.
 • Õpilaste teadliku tervisekäitumise kujundamine.

Digipööre

 • Õpilaste digipädevuste arendamine.

 

 

   

 

Viimati uuendatud:23.10.2016