logo

Hetkel oluline

ÕPILASE NÕUSTAMISKOMISJONI SUUNAMISE TINGIMUSED

ÕPILASE NÕUSTAMISKOMISJONI SUUNAMISE TINGIMUSED

Õppenõukogu suunab õpilase nõustamiskomisjoni, kui:

 • õpilasel on õpiraskused ja koolipoolse õpiabi võimalused on ammendatud, kuid õpilane ei ole õpiraskustest üle saanud;
 • õpilasel on tervisehäire, mis nõuab õppimist raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorses kooli 
 • õpilasel on tervisehäire, mis nõuab õppimist raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorses koolis.

Kui õpilasel on õpiraskused, on kool enne nõustamiskomisjoni suunamist kohustatud:

 • jälgima lapse arengut haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud vormikohase "Õpilase vaatluse kaardi" (edaspidi vaatluskaart) alusel;
 • konsulteerima lapsevanema (eestkostja), logopeedi ja psühholoogiga;
 • tegema vajadusel lapsevanemale (eestkostjale) ettepaneku pöörduda lapsega eriarstide (neuroloog, psühhiaater jt) konsultatsioonile. [RTL 2003, 4, 39 – joust. 09.01.2003]

Kui õpilasel on tervisehäire, mis nõuab õppimist raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorses koolis, suunab õppenõukogu õpilase nõustamiskomisjoni eriarsti suunamiskirja alusel. Õppenõukogul on õigus:

 • rakendama õpilasele järeleaitamist ja õpiabi (juhendid individuaalseks tööks, konsultatsioonid, individuaalne õppekava, kõneravi, parandusõpe);
 • soovitada õpilasele koolipoolseks õpiabiks täiendavaid meetmeid, määrates tähtaja küsimuse uueks läbivaatamiseks;
 • suunata õpilane nõustamiskomisjoni.

Kui õppenõukogu on teinud otsuse suunata õpilane nõustamiskomisjoni, esitab kool nõustamiskomisjonile järgmised dokumendid:

 • õppenõukogu otsus õpilase nõustamiskomisjoni suunamise kohta;
 • vaatluskaart; 
 • iseloomustus;
 • ervisekaart;
 • väljavõte õpilasraamatust;
 • klassitunnistus koos väljavõttega õppeveerandi kestel saadud hinnetest; 
 • eriarsti suunamiskiri, juhul kui ettepanek on suunata õpilane raskelt kulgevate somaatiliste haigustega laste sanatoorsesse kooli;
 • neuroloogi tõend, juhul kui ettepanek on suunata õpilane kehapuudega laste klassi;
 • logopeediline diagnoos koos kõne iseloomustusega, kui õpilane on osa võtnud kõneravi tundidest; 
 • kõrvaarsti tõend koos audiogrammiga, kui ettepanek on suunata õpilane kuulmispuudega laste klassi;
 • silmaarsti tõend, kui ettepanek on suunata õpilane nägemispuudega laste klaasi;
 • psühhiaatri tõend, juhul kui ettepanek on määrata õpilasele võimetekohane õppekava või suunata ta tasandusklassi, keha-, kõne-, meele-, vaimupuudega või psüühikahäiretega laste klassi.

Õppenõukogu määrab õpilasele koolipoolse esindaja nõustamiskomisjonis, kes vastutab ka nõustamiskomisjonile esitatavate dokumentide kogumise eest.

Õpilase sanatoorsesse kooli ja hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmisel esitab lapsevanem või eestkostja kooli direktorile:
 

 • kirjaliku avalduse lapse elukoha märkega;
 • nõustamiskomisjoni otsuse;
 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • haigekassa liikmekaardi koopia;
 • lapse tervisekaardi;
 • õpilase vaatluskaardi;
 • väljavõtte õpilasraamatust;
 • klassitunnistuse koos väljavõttega õppeveerandi kestel saadud hinnetest.;

Kool informeerib lapse vastuvõtmisest suunamisotsuse teinud nõustamiskomisjoni kirjalikult. Õpilase väljaarvamine sanatoorsest koolist või hälvikute erikoolist (eriklassist) toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud õpilaste põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korrale, käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

Vastu võetud haridusministri 2. juuli 1999. a määrusega nr 43 (RTL 1999, 110, 1409)
Muudetud järgmiste määrustega (Riigi Teataja) 27. 12. 2002/88 (RTL 2003, 4, 39)
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497) paragrahvi 21 lõike 3 alusel

 

Viimati uuendatud:00.00.0000