logo

Hetkel oluline

Sotsiaalpedagoogi ülesanded

Koolitöös on sotsiaalpedagoogi tööl järgmised eesmärgid: 
 • selgitada klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja pered;
 • nõustada probleemidega lapsi ning nende vanemaid ja leida probleemile optimaalne lahend;
 • teha tihedat koostööd kooli personali ja piirkonna lastekaitsetöötajaga, noorsoopolitseiga, raviasutustega, Tallinna Haridusametiga ning noorsootöö institutsioonidega. Vajadusel suunata laps koolivälise spetsialisti juurde ja kirjutada kaaskirju;
 • varieerida rehabiliteerivaid meetodeid vastavalt vajadusele, kasutades nii individuaal - kui rühmatööd; juhtumi analüüsi; vaatlust; vestlust; nõustamist; tugiõpilaste abi;
 • teavitada nii õpilasi, lapsevanemaid kui pedagooge sotsiaaltöö teenuse võimalusest koolis. Korraldada koolipersonalile teabepäevi aktuaalsetel teemadel. Kutsuda vajadusel lektoriteks oma ala spetsialiste;
 • anda juhtkonnale regulaarselt aru päevakorralistest probleemidest ning tehtud tööst. Kord veerandis teha ettekande õppenõukogus;
 • edastada klassijuhatajalt saadud informatsiooni kooskõlastatult kooli juhtkonnaga lapse elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitsetöötajale;
 • jälgida alaealiste komisjonide otsuse täitmise tulemuslikkust ja teavitada kooli juhtkonda ja vastavat komisjoni koheselt, kui ei ole märgata õpilase käitumises toimunud muudatusi;
 • kooli õpiabikomisjoni töö korraldamine koos juhtkonnaga – lisada ümarlaua – nõupidamine laste probleemide lahendamiseks õpetajatega, kellega lastel olid probleemid ja nende õpetajatega, kes saatsid õpilasi klassist välja;
 • rühma ja treeningu töö korraldamine alg- ja põhikoolis – peale koolipäeva, tervisepäeval, algkoolis – suhtlemisoskuse õpetamine, sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetamine 1.-3.; 4.- 6. klassile, 7. – 9. klassile;
 • preventiivabinõud: sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus, uimasti-, tubaka- ja alkoholikasutamise ennetus koolis, probleemkäitumise ja koolivägivalla ennetamine koolis – loengud, treeningud klassijuhatajatundides.

Viimati uuendatud:00.00.0000